WellCast ohje


WellCast auttaa valuosan suunnittelijaa laatu- ja tarkastusvaatimusten määrityksessä ja materiaalin
valinnassa sekä auttaa etsimään sopivan valimon valamaan valuosan.


WellCast on asiantuntijajärjestelmä, jolle suunnittelija kertoo ensin tietyt perustiedot valukappaleesta.
Näillä tiedoilla sivusto suunnittelee laatu- ja tarkastusvaatimukset. WellCast estää ristiriitojen syntymisen
eri standardien välillä aina kun muutetut tiedot tallennetaan.


Valittu laatumääritys voidaan tallentaa ja siihen voidaan palata myöhemmin (vaatii rekisteröitymisen).
Tallennettujen asiakirjojen määrää ei ole rajoitettu. WellCast etsii sopivia valimoita valukappaleen
valmistamista varten ja lähettää niille tarjouspyynnön.

WellCastin toimiminen vaatii selaimelta JavaScript -toimintoa.WellCastissa eteneminen

WellCastin suosittelemat valinnat riippuvat annetuista alkuarvoista. WellCast on kuitenkin rakennettu
niin, että se päivittää itsensä jokaisen muutoksen tai lisäyksen jälkeen ja on joka hetki tavallaan
valmis. Käytännössä sivusto toimii vaikka sille ei kerrottaisi yhtään alkuarvoa. WellCastin käytössä ei
siis tarvitse noudattaa mitään järjestystä eikä se ole koskaan kesken.

Pääikkunan olennaiset arvot ovat massa, suurin mitta, pienin seinämänpaksuus, suurin
merkitsevä seinämänpaksuus, valmistusmäärä ja materiaali. Käyttäjä voi myös valita,
mitkä alakohdat painikkeista otetaan mukaan rastittamalla aiheryhmien edessä oleva valintaruutu.
Pääikkunan painikkeiden kautta päästään tarkistamaan ja muuttamaan sivuston muodostamia
ehdotusarvoja kustakin alakohdasta.

Kun haluttujen painikkeiden alakohdat on tarkistettu ja vahvistettu painamalla alakohdan Talleta-
painiketta, näiden perään ilmestyy "X" -merkki, joka ilmoittaa käyttäjälle, että ko. kohta on
vahvistettu. Silloin sivusto käsittelee näiden alakohtien arvoja lopullisina eikä muuta niitä enää
käyttäjän tietämättä siitä huolimatta, vaikka käyttäjä muuttaisi uudelleen päätaulun
arvoja. Ristiriitatilanteissa sivusto antaa siitä hälytyksen. Lisäominaisuudet voitaan jättää
määrittelystä huolimatta pois ottamalla ruksin pois ko. ominaisuuden kohdalta.

Raportti voidaan tulostaa ja esikatsella painamalla valikosta Tulosta painiketta. Tulostettu
laatuvaatimusraportti kannattaa vielä tulostuksen jälkeen tarkistaa.Syöttökentät         (sivun alkuun)


Syöttökenttiin kirjoitetaan seuraavat asiat:

Asiakirjan numero: Tuloksena syntyvän dokumentin: "OSAN LAATUVAATIMUKSET"
numero, jolla yksilöidään asiakirja. Kentässä voidaan käyttää kirjoitusmerkkejä ja numeroita.

Osan nimi: Piirustuksessa olevan osan nimi. Voidaan käyttää myös, kun laaditaan
yleisluonteisempia ohjeita. Esimerkiksi teräsvalujen yleisvaatimukset.

Piirustusnumero: Sama kuin piirustusnumero piirustuksessa.

Vapaa numerokenttä: Kenttään voidaan syöttää sekä numeron otsikko (joko valitsemalla
allasvetolistalta sopiva otsikko tai kirjoittamalla itse - Max. 15 merkkiä) että itse numero.

Mallinro/työkalun piirustusnro: Mikäli erillistä mallinumeroa käytetään.

Massa: Osan paino (kg). Karkea arvio riittää tarkkuudeksi tälle sivustolle.

Suurin mitta: Karkea arvio riittää tarkkuudeksi tälle sivustolle (± 10 %). (mm)

Pienin seinämänpaksuus: Pienin mahdollinen seinämänpaksuus. (mm)

Suurin merkitsevä seinämänpaksuus: Tarkoittaa sitä suurinta seinämänpaksuutta (mm), jolla
on vielä merkittäviä lujuusvaatimuksia. Sellaiset paikalliset paksunnokset, joissa ei ole
merkittäviä mekaanisia rasituksia, poissuljetaan tästä tarkastelusta.

Valmistusmäärä: Valmistusmäärä samalla mallilla (kpl). Karkea tarkkuus riittää: 1, 2, 10, 50,
100, 500, 1000, 5000 jne.

Nimikirjaimet: Asiakirjan laatijan nimen etukirjaimet tai lyhyt tunniste.

Huomautuksia: Kenttään voidaan kirjoittaa lisähuomautuksia laatuvaatimuksiin. Vaikka
kenttään voidaan kirjoittaa pitkiä tekstejä, olisi käytännöllistä rajoittaa huomautukset
muutamaan riviin. Pitemmät selvitykset tehdään erilliselle paperille, johon tässä kohdassa
voidaan viitata.


Ominaisuudet         (sivun alkuun)


Ominaisuudet kentässä valitaan, millaisesta valuosasta on kyse.

Mekaanisesti rasitettu: Valinnalla ilmoitetaan sivustolle, että kyseessä on valuosa, johon
kohdistuu huomattavia mekaanisia rasituksia.

Painetiivis: Valinnalla ilmoitetaan sivustolle, että kyseessä on valuosa, jonka pitää olla
painetiivis.

Julkisivuvalu: Valinnalla ilmoitetaan sivustolle, että kyseessä on valuosa, jonka
raakavalupintoja jää näkyville paikoille.

Koevalu: Valinnalla ilmoitetaan sivustolle, että kyseessä on koevalun laatuvaatimukset.
WellCast lähtee siitä, että koevalun ja tuotantovalukappaleiden laatuvaatimukset laaditaan
erikseen sekaannusten välttämiseksi. Siis molemmat tehdään jokaiselle valuosalle.

Uusi alihankkija: Valinnalla ilmoitetaan sivustolle, että ollaan tekemässä laatuvaatimuksia
uudelle testaamattomalle alihankkijavalimolle, jolloin sivusto ehdottaa hieman tiukempia
tarkastusvaatimuksia.

Painonapit         (sivun alkuun)

Uusi Uusi asiakirja
Talleta Tallentaa tietueet tietokantaan, tietoja ei päivitetä ennen tämä napin painamista!
Poista Poistaa asiakirjan
Haku Mahdollistaa haun aikaisempiin asiakirjoihin
Kopio Kopioi aktiivisen asiakirjan
Tulostus Tulostaa asiakirjan ja lähettää tarjouspyynnön
Valimot Valimoiden selaus
Asetukset Määritellään mm. oletusarvot
Logout Kirjautuu ulos

 

Navigointipainikkeet         (sivun alkuun)

WellCast tallentaa kaikki vanhat asiakirjat, jollei niitä erikseen tuhota. Navigointipainikkeiden avulla
voidaan siirtyä aiempiin asiakirjoihin ja selata niitä. Asiakirjojen määrä ei ole rajoitettu.

Haluttuun asiakirjaan päästään painiketta napsauttamalla.

Ensimmäiseen tietueeseen.
Edelliseen tietueeseen.
Seuraavaan tietueeseen.
Viimeiseen tietueeseen.


Materiaalin valinta         (sivun alkuun)

Materiaalin valintaan vaikuttavat tekijät.

Materiaaliryhmä: Määritellään materiaali esimerkiksi teräs, ruostumaton teräs jne. Kentän
painiketta painamalla saa listan esille.

Valutapa: Valitaan valutapa, jota kappaleen valamiseen halutaan käyttää, kentän painikkeella
avautuu lista mahdollisista valutavoista.

Minimilujuus:

Rajoitetaan materiaalilistaa minimilujuusarvolla. Tässä tarkoitetaan lujuudella sitä lujuutta,
joka todennäköisesti vallitsee suurimman merkitsevän seinämänpaksuuden kohdalla itse
valukappaleessa. Teräksellä tämä lujuus on yleensä yhtä suuri kuin myötöraja (Re) tiettyyn
seinämänpaksuuteen saakka ja siitä ylöspäin joko hieman pienempi tai sitten sitä ei ilmoiteta
lainkaan.

WellCast pohjautuu tässäkin kohdin standardeihin ja toimii niin, että lujuus-kentässä
ilmoitetaan standardin mukainen suurinta merkitsevää seinämänpaksuutta vastaava
lujuus valukappaleessa, mikäli standardi ilmoittaa sellaisen. Jos standardi ei tällaista ilmoita,
jää tämä kenttä tyhjäksi.

WellCastin käynnistyessä syöttökenttä Minimi lujuus on tyhjä ja sivusto näyttää siinä
tapauksessa myös ne materiaalit, joiden lujuus-kenttä on tyhjä. Mikäli käyttäjä antaa minkä
tahansa luvun tähän syöttökenttään, nämä materiaalit poistuvat Materiaalit-listalta, ja siinä
ovat näkyvissä vain ne materiaalit, joiden lujuus on annettua lujuutta suurempi tai yhtä suuri.


Re: Materiaalin myötöraja vetokokeessa megapaskaleina (MPa).

Rm: Materiaalin murtolujuus vetokokeessa megapaskaleina (MPa).

Murtovenymä: Materiaalin murtovenymä vetokokeessa prosentteina (%).

Standardit:

ASTM: Valitaan American Society For Testing and Materials -normien
valumateriaalit mukaan materiaalilistaan.

DIN: (oletus) Valitaan saksalaiset (Deutsches Institut fûr Normung e.V.- ja Stahl-
Eisen-Werkstoffblatt-normien) valumateriaalit mukaan materiaalilistaan.

SFS: Valitaan suomalaiset (SFS=Suomen Standardisoimisliiton) valumateriaalit mukaan
materiaalilistaan.


SS: Valitaan ruotsalaiset (Svensk Standard) valumateriaalit mukaan materiaalilistaan.

ISO: Valitaan kansainvälisten ISO-normien valumateriaalit mukaan materiaalilistaan.

Euronormi: Valitaan eurooppalaiset Euronormien valumateriaalit mukaan
materiaalilistaan.

Erikoisseokset: Valitaan valimoiden omia erikoisvalumateriaaleja mukaan
materiaalilistaan.

Materiaalit: Valittujen normien ja materiaaliryhmän mukainen materiaalilista. Materiaali
valitaan napsauttamalla riviä, jolla materiaali sijaitsee. Valinta näkyy kentässä Valittu
materiaali.

Vastaavuudet: Lista vastaavista materiaaleista muissa standardeissa tulee näkyviin kun hiirtä
liikutetaan ko. standardin kohdalla.

Haku-painikkeella seulotaan mukaan materiaalilistaan valittujen normiperheiden materiaalit.

Valitsemalla materiaalin numeron valitaan valukappaleen materiaali ja siirrytään
pääikkunaan.


Lisäominaisuudet         (sivun alkuun)


Pääikkunassa olevat painikkeet voidaan ottaa käyttöön rastittamalla niiden edessä oleva
valintaruutu. Jos painikkeen aihetta ei haluta sisällyttää osan laatuvaatimuksiin, poistetaan rasti
valintaruudusta.

Pääikkunan painikkeista päästään tarkemmin määrittelemään osan laatuvaatimuksia. Tulostaakseen
raportin, käyttäjän ei tarvitse näissä alakohdissa välttämättä käydä, mutta useimmiten on syytä
tarkistaa mukaan otettavat aihepiirit.

Painikkeista avautuu ikkuna, johon pääikkunaan täytettyjen kohtien perusteella on tehty esivalinnat.
Esivalinnat ja luetteloruutujen valintamahdollisuudet riippuvat pääikkunan kenttien arvoista.
Esivalintoja voi yleensä vapaasti muuttaa ja kirjoittaa vapaata tekstiä sitoutumatta luetteloruudun listaan.

Osaan aihepiireistä voi luoda useita määrityksiä esimerkiksi kappaleen eri kohdille. Rajaus-kentässä
voidaan määritellä, mihin osan kohtaan laatuvaatimus rajataan tai missä valmistusvaiheessa
tarkastus suoritetaan. Tätä kenttää voidaan mielikuvitusta käyttäen hyödyntää mahdollisesti myös
muulla tavoin. Esimerkiksi oma pintaeheyslaatuvaatimus mekaanisesti rasitetuille pinnoille ja
muualle.

Haluttaessa useita määrityksiä saadaan uusi tietue tai rivi luotua painamalla Uusi-painiketta. Tietue
voidaan jälkikäteen tuhota painamalla Poista -painiketta.

Mitat         (sivun alkuun)

Toimitustila:

Valitaan pinnan malli:
Ei koneistusta, koneistettavia pintoja, sekä koneistettavia että raakoja pintoja,
vain koneistettavia pintoja.

Toimitusmalli:
Raakavaluna, korkeakoneistettuna, valmiiksi koneistettuna.

Yleistoleranssi: Valitaan yleinen valuosan valutoleranssi standardin ISO 8062 mukaan.
Erilliset mittakohtaiset toleranssit merkitään piirustukseen eromittoina.

Työstövarat:

Tähän kohtaan merkitään yleistyöstövarat ISO 8062 mukaan. On huomioitava, että
lopullinen työstövara, jonka mallintekijä lisää pintaan, on tässä annettu työstövara +
toleranssin neljännes ko. kohdassa (MA + CT/4).

WellCast ehdottaa työstövaraa, joka on kohtalaisen tiukka. Suunnittelijan kannattaa tässä
kohdassa ottaa huomioon työstettävän pinnan pinta-ala ja työstökoneen työstöradat. Jos
työstettävää pintaa ei ole kovin paljon tai työstökone ajaa joka tapauksessa tietyt työstöradat
niin, että on samantekevää, vaikka työstövaroja olisi enemmänkin, on turvallisinta valita
hieman suurempi yleistyöstövara.


Tarkastustapa: Kentässä määritellään, millä menetelmällä tarkastus suoritetaan tai
laatuvaatimusten täyttyminen todetaan.

Kappalemääräinen tarkastuslaajuus: Kentissä määritellään, missä laajuudessa tarkastus
suoritetaan. Esimerkiksi miten usein, kuinka suuri osuus valukappaleista, mikä osa
kappaleesta, säännöllisesti vai pistokokein jne.

Osakohtainen tarkastuslaajuus: Kentässä määritellään, mitkä mitat tai kohteet
valukappaleesta tarkastetaan.

Raportointi: Kentässä määritellään tarkastuksen raportointitapa.

Hylkäys: Kenttään määritellään toimintaohjeet silloin, kun valukappale ei täytä vaatimuksia.

Ohje: Kenttään merkitään mahdollinen viite johonkin ohjeeseen, joka tarkemmin määrittelee
tarkastuksen menettelyohjeet ja vaatimukset.

- Mittatarkastuksen menetelmäohje

Hyväksy painamalla Talleta tai jos haluat perua valinnan paina Peruuta.

Painamalla pääikkunan Talleta painiketta WellCast tarkistaa mahdolliset ristiriidat.


SPX560 - MITTATARKASTUKSEN MENETELMÄOHJE

Tarkastustapa: Mittatarkastus voidaan tehdä usealla tavalla. Esimerkiksi
tavallisena mittatarkastuksena,piirrottamalla, shabloonalla tai 3D-mittauksena siihen
tarkoitukseen erikoisesti rakennetulla koneella.

Mittatarkastus: Suoritetaan tavanomaisia mittatarkastusvälineitä, kuten esim.
työntömitat, rullamitat, mittaviivaimet yms. käyttäen.

Piirrotus: Piirrotus suoritetaan erikoisesti siihen tehtävään tarkoitetulla
piirrotustasolla ja -välineillä.

Shabloonamittaus: Shabloonamittaus suoritetaan erikoisesti siihen tehtävään tarkoitetulla
shabloonalla, joka yleensä valmistetaan mallipajassa yhdessä mallin kanssa suunnittelijan
laatiman piirustuksen mukaan.

3D-mittaus: 3D-mittaus suoritetaan siihen tarkoitukseen erikoisesti rakennetulla koneella.

Tarkastuslaajuus: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Ohje: Mittatarkastuksessa on erikoisesti otettava huomioon valukappaleelle erikoinen
geometrinen pyöreä luonne, jolle on ominaista suorien tasojen puuttuminen ja suuret
kulmapyöristykset. Kaikissa mitattavissa kohteissa on varmistettava, että minimi- ja
maksimimitat toteutuvat kaikkialla ja koneistettaessa koko koneistettava pinta tulee
puhtaaksi. Rutiininomainen lukujen kirjaaminen tarkastusraporttiin saattaa johtaa
harhaan.

Raportointi: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Voidaan tehdä:

- kirjallisena raporttina, jossa jokaisen mitan mittaustulos esitetään lukuna erillisellä
mittapöytäkirjalla.

- piirustuksen kopiolle, jolloin saadut mittaustulokset kirjataan piirustuksen mitan
viereen tai

- ilmoitetaan vain vaatimusten täyttyvän esim. leimaamalla valukappale tarkastajan
stanssilla
(stanssaamalla) tai kirjaamalla tarkastustulos (täyttää/ei täytä vaatimusta) ja
tarkastajan nimi johonkin jäljitettävään arkistoon.

Pintaeheys         (sivun alkuun)

Ikkunassa määritellään Pintaeheyteen liittyvät laatuvaatimukset.

Rajaus: Kenttään merkitään tarvittaessa haluttu erottava tekijä silloin, kun rivejä tulee samaan
aihepiiriin useita. Esimerkiksi vaatimukset alueella A ja vaatimukset alueella B. Muulloin
kenttä jätetään tyhjäksi.

Laatuvaatimus: Valitaan laatuvaatimus normistosta.

Laatuluokat:
Käyttökelpoisia sisuseheyden laatuluokitusstandardeja on olemassa vain teräkselle
DIN 1690 (koskien samalla sekä ultraääni- että radiografista tarkastusta) ja
alumiiniseoksille ISO 9915 (koskien vain radiografista tarkastusta). Muissa tilanteissa
on käytettävä soveltaen standardia DIN 1690.

DIN 1690 - laatuluokat:

DIN 1690 - V1: Erittäin vaativa sisäinen eheysluokka. Voidaan kuitenkin
saavuttaa hyvällä
valimopraktiikalla (korkeatasoinen valmistushygienia ja varma syöttöjärjestelmä)
yksinkertaisilla valukappaleilla tai monimutkaisempien valukappaleiden rajatuilla
alueilla. Käytettävä erittäin harkitusti.

DIN 1690 - V2: Vaativa sisäinen eheysluokka. Saavutetaan hyvällä
valimopraktiikalla
(syöttöjärjestelmä). Käyttö kriittisissä koneenosissa.

DIN 1690 - V3: Normaali sisäinen eheysluokka. Käyttö normaaleissa
koneenosissa.

DIN 1690 - V4: Huono sisäinen eheysluokka. Voidaan kuitenkin joutua
joskus hyväksymään
monimutkaisten valukappaleiden lujuusteknisesti merkityksettömissä kohdissa
erikoistapauksissa. Ei ole syytä käyttää laatuvaatimuksissa.

DIN 1690 - V5: Hylättävä sisäinen eheysluokka. Ei ole syytä käyttää
laatuvaatimuksissa, eikä hyväksyä koskaan.

ISO 9915 - laatuluokat:

ISO 9915 - Degree A: Erittäin vaativa sisäinen eheysluokka. Voidaan
kuitenkin saavuttaa hyvällä valimopraktiikalla (korkeatasoinen
valmistushygienia ja varma valujärjestelmä)
yksinkertaisilla valukappaleilla tai monimutkaisempien valukappaleiden rajatuilla
alueilla.
Käytetään vain erittäin rasitetuissa koneenosissa.

ISO 9915 - Degree B: Vaativa sisäinen eheysluokka. Saavutetaan hyvällä
valimopraktiikalla
(valujärjestelmä). Käyttö kriittisissä koneenosissa.

ISO 9915 - Degree C: Normaalia parempi sisäinen eheysluokka.
Saavutetaan hyvällä valimopraktiikalla (valujärjestelmä). Käyttö esim.
rasitetuissa koneenosissa.

ISO 9915 - Degree D: Normaali sisäinen peruseheysluokka. Käyttö
normaaleissa koneenosissa.

Tarkastustapa: Kentässä määritellään, millä menetelmällä tarkastus suoritetaan tai
laatuvaatimusten täyttyminen todetaan.

Kappalemääräinen tarkastuslaajuus: Kentissä määritellään, missä laajuudessa tarkastus
suoritetaan. Esim. miten usein, kuinka suuri osuus valukappaleista, mikä osa kappaleesta,
säännöllisesti vai pistokokein jne.

Osakohtainen tarkastuslaajuus: Kentässä valitaan tarkastustapa.

Raportointi: Kentässä määritetään tarkastuksen raportointitapa.

Hylkäys: Kentässä määritetään hylkäyskriteeri.

Tarkastajan pätevyys: Kentässä määritetään tarkastajan pätevyysvaatimus.

Ohje: Kenttään merkitään mahdollinen viite johonkin ohjeeseen, joka tarkemmin määrittelee
tarkastuksen menettelyohjeet ja vaatimukset.

- Magneettijauhetarkastuksen menetelmäohje
- Tunkeumaväritarkastuksen menetelmäohje

Hyväksy painamalla Talleta tai jos haluat perua valinnan paina Peruuta.

Painamalla pääikkunan Talleta painiketta WellCast tarkistaa mahdolliset ristiriidat.


SPX570-MAGNEETTIJAUHETARKASTUKSEN MENTELMÄOHJE

Laajuus: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Vaihe: Sikäli kun OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEESSA ei muuta määrätä,
tarkastus suoritetaan valimon lopputarkastuksessa kaikkien valmistustoimenpiteiden
jälkeen, jotka eivät haittaa tarkastusta lukuun ottamatta korjaushitsausavauksien
tarkastusta (mikäli sellainen on määrätty), mikä saadaan suorittaa heti avauksen jälkeen,
kun kappaleen lämpötila on sopiva.

Ohje: Valimon oman sisäisen kirjallisen ohjeen mukaan.

Suoritus: Tarkastus suoritetaan standardin SFS 3286, STAHL-EISEN-PRÜFBLATT
1935 tai ASTM E 709 mukaan.

Hylkäysrajat: Ks. OSAN LAADUNVARMISTUSOHJE kohta laatuvaatimus. Kaikki
särötyyppiset viat korjataan hitsaamalla, mikäli sallittua, tai hiotaan pois ja tarkastetaan
uudelleen.

Raportointi: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan esimerkiksi:

- Kirjallinen raportti standardin SFS 3286, STAHL-EISEN-PRÜFBLATT 1935
tai ASTM E 709 mukaan

- Valukappaleet leimataan tarkastajan stanssilla hyväksytysti läpäistyn
lopputarkastuksen merkiksi

- Tarkastustulos kirjataan valimon omaan kirjanpitoon jäljitettävästi ja säilytetään
ainakin 10 vuotta.

Hylkäys: Tarkastustuloksen ollessa hylkäävä, toimitaan OSAN
LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Tarkastajan pätevyys: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

SPX571- TUNKEUMAVÄRITARKASTUKSEN MENETELMÄOHJE

Laajuus: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Vaihe: Sikäli kun OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEESSA ei muuta määrätä,
tarkastus suoritetaan valimon lopputarkastuksessa kaikkien valmistustoimenpiteiden
jälkeen, jotka eivät haittaa tarkastusta lukuun ottamatta korjaushitsausavauksien
tarkastusta (mikäli sellainen on määrätty), mikä saadaan suorittaa heti avauksen jälkeen,
kun kappaleen lämpötila on sopiva.

Ohje: Valimon oman sisäisen kirjallisen ohjeen mukaan.

Suoritus: Tarkastus suoritetaan standardin SFS 3287, STAHL-EISEN-PRÜFBLATT
1936 tai ASTM E 165 mukaan.

Hylkäysrajat: Ks. OSAN LAADUNVARMISTUSOHJE.
Kaikki särötyyppiset viat korjataan hitsaamalla, mikäli sallittua tai hiotaan pois ja
tarkastetaan uudelleen.

Raportointi: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan esimerkiksi:

- Kirjallinen raportti standardin SFS 3287 tai STAHL-EISEN-PRÜFBLATT 1936
mukaan

- Valukappaleet leimataan tarkastajan stanssilla hyväksytysti läpäistyn
lopputarkastuksen merkiksi

- Tarkastustulos kirjataan valimon omaan kirjanpitoon jäljitettävästi ja säilytetään
ainakin 10 vuotta.

Esikäsittely: Silloin kun OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEESSA erikseen niin
määrätään, suoritetaan välittömästi ennen tunkeumaväritarkastusta
esikäsittelynä peittaus liuoksella:

HNO3: 10 - 20 %, HF: 1 - 5%, loput vettä, 25° C, pito: >2h. tai vastaavalla.

Hylkäys: Tarkastustuloksen ollessa hylkäävä toimitaan OSAN
LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Tarkastajan pätevyys: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.


Sisuseheys         (sivun alkuun)

Ikkunassa määritellään Sisuseheyteen liittyvät laatuvaatimukset.

Rajaus: Kenttään merkitään tarvittaessa haluttu erottava tekijä silloin, kun rivejä tulee samaan
aihepiiriin useita. Esimerkiksi vaatimukset alueella A ja vaatimukset alueella B. Muulloin
kenttä jätetään tyhjäksi.

Laatuvaatimus: Valitaan laatuvaatimus normistosta.

Tarkastustapa: Kentässä määritellään, millä menetelmällä tarkastus suoritetaan tai
laatuvaatimusten täyttyminen todetaan.

Kappalemääräinen tarkastuslaajuus: Kentissä määritellään, missä laajuudessa tarkastus
suoritetaan. Esimerkiksi miten usein, kuinka suuri osuus valukappaleista, mikä osa
kappaleesta, säännöllisesti vai pistokokein jne.

Osakohtainen tarkastuslaajuus: Kentässä valitaan tarkastustapa.

Raportointi: Kentässä määritellään tarkastuksen raportointitapa.

Hylkäys: Kenttään määritellään hylkäyskriteeri.

Tarkastajan pätevyys: Kentässä määritetään tarkastajan pätevyysvaatimus.

Ohje: Kenttään merkitään mahdollinen viite johonkin ohjeeseen, joka tarkemmin määrittelee
tarkastuksen menettelyohjeet ja vaatimukset.

- Ultraäänitarkastuksen menetelmäohje
- Radiograafisen tarkastuksen menetelmäohje


Hyväksy painamalla Talleta tai jos haluat perua valinnan paina Poista.

Painamalla pääikkunan Talleta painiketta WellCast tarkistaa mahdolliset ristiriidat.


SPX 581 - RADIOGRAFINEN TARKASTUS -MENTELMÄOHJE

Tarkastuksen suorittaminen: Tarkastus suoritetaan seuraavien standardien mukaan:

- ASTM E-94 (Standard Practice for Radiographic Testing)

- ASTM E-142 (Standard Method for Controlling Quality of Radiographic Testing )

Laatuvaatimus: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Tarkastuslaajuus: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Tarkastajien pätevyys: Vähintään Nordtest tai SNT-TC-1A mukainen pätevyys tai vastaava.

Laatuluokittelu: DIN 1690 Teil 2 tai ASTM-standardien mukaan.

Hyväksymisrajat: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Hylkäys: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Raportointi: Kirjallinen raportti.

Filmien numerointi: Filmit numeroidaan juoksevin numeroin 1... NN piirustuksen mukaan
seuraavasti:

– Piir. no. - sul. no. - juoks. no. - filmin no.
– Esim: 105569 - 1234 - 5 - 6.

SPX580-ULTRAÄÄNITARKASTUKSEN MENTELMÄOHJE

Laajuus: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Vaihe: Sikäli kun OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEESSA ei muuta määrätä,
tarkastus suoritetaan valimon lopputarkastuksessa kaikkien valmistustoimenpiteiden
jälkeen, jotka eivät haittaa tarkastusta.

Ohje: Valimon oman sisäisen kirjallisen ohjeen mukaan.

Suoritus: Tarkastus suoritetaan standardin SFS 3293 tai STAHL-EISEN-PRÜFBLATT
1922 mukaan.

Hylkäysrajat: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Raportointi: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan esimerkiksi:

- Kirjallinen raportti standardin SFS 3293 tai STAHL-EISEN-PRÜFBLATT 1922
mukaan

- Valukappaleet leimataan tarkastajan stanssilla hyväksytysti läpäistyn
lopputarkastuksen merkiksi

- Tarkastustulos kirjataan valimon omaan kirjanpitoon jäljitettävästi ja säilytetään
ainakin 10 vuotta.

Hylkäys: Tarkastustuloksen ollessa hylkäävä toimitaan OSAN
LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Tarkastajan pätevyys: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.Ulkonäkö         (sivun alkuun)

Rajaus: Rajataan alue, jonka ulkonäöllä väliä.

Laatuvaatimus: Valitaan normien mukainen laatuvaatimus.

Tarkastustapa: Valitaan tapa, jolla tarkastetaan.

Kappalemääräinen tarkastuslaajuus: Valitaan tapa, jolla tarkastus suoritetaan.

Osakohtainen tarkastuslaajuus: Valitaan tapa, jolla tarkastus suoritetaan.

Raportointi: Valitaan tapa, jolla raportoidaan ulkonäöstä.

Hylkäys: Valitaan toimintatapa, kuinka menetellään, jos tuotteessa esiintyy virheitä.

Ohje: Annetaan ohjetekstin viitenumero.

– Ulkonäkötarkastuksen menetelmäohje

Hyväksy painamalla Talleta tai jos haluat perua valinnan paina Poista.

Painamalla pääikkunan Talleta painiketta WellCast tarkistaa mahdolliset ristiriidat.


SPX 590 - ULKONÄKÖTARKASTUKSEN MENETELMÄOHJE

Laajuus: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan

Vaihe: Kaikkien valmistustoimenpiteiden jälkeen, jotka eivät haittaa tarkastusta.

Hyväksymisrajat: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan

Hylkäys: Hylkäystapauksissa (= kun tarkastustulokset eivät täytä vaatimuksia) toimitaan
OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Ohje: Viat voidaan korjata hiomalla tai korjaushitsaamalla, mikäli korjaushitsaus
on sallittu (ks. OSAN LAADUNVARMISTUSOHJE) .

Tarkastuksen pätevyys: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Raportointi: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan

Kokeet         (sivun alkuun)

Kohdat voidaan valita valinnaisesti:
Analyysi, vetokoe, iskukoe, kovuuskoe, koesauva-aihio ja lisäkokeet


WellCast antaa oletusarvot valitun materiaalin mukaan. Kohdat kaikille edellä mainituille erikseen:

Menetelmä, testauslämpötila, laajuus, lämpötila, raportointi, hylkäys, tarkastajan pätevyys, ohje.

Koesauva-aihio ryhmä: Määritellään koesauva-aihio, kiinnitys, irrotus ja paksuus (mm).
WellCast suosittelee valitun materiaalin ym. perusteella sopivaa.

Lisäkokeet: Lisää tietoja kohdassa Lisäkokeet

Ohje: - Alkuaineanalyysin menetelmäohje
– Vetokoe ja iskukoe -menetelmäohje
– Kovuusmittaus valukappaleesta -menetelmäohje

Hyväksy painamalla Talleta tai jos haluat perua valinnan paina Poista.

Painamalla pääikkunan Talleta painiketta WellCast tarkistaa mahdolliset ristiriidat.


SPX 777 - VETOKOE JA ISKUKOE -MENETELMÄOHJE

Laajuus: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Koesauvat: Koesauvat irrotetaan OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN
mukaisesta aihiosta, jonka oltava myös kiinni valettu, jos niin on samassa ohjeessa
määrätty. Aihioita oltava riittävästi kokeita (veto- ja isku-) ja mahdollisia lisäkokeita
(veto-, isku-, raerajakorroosio- ym. kokeita) varten.

Jos valimo on irrottanut ahion, kiinni valetun aihion saa irrottaa vasta kaikkien
lämpökäsittelyjen jälkeen. Mikäli aihiot sovitaan varastoitavaksi valimossa, kaikki
aihiot merkitään (sul. nro. ja juoks. no.) ja säilytetään ainakin vuoden ajan. Myös
kokeista ylijäänyt aihionosa varastoidaan samoin.

Ohje:
Vetokoe: SFS-EN 10002-1 mukaan. Vetosauva: Suhdesauva, Lo = 5d, jonka halkaisija
12 mm min.

Iskukoe: SFS-EN 10045-1 mukaan. Sauvatyyppi ja koelämpötila OSAN
LAADUNVARMISTUSOHJEEN tai ko. materiaalistandardin mukaan (+20° C ellei
määritelty).

Hyväksymisrajat: Ko. materiaalistandardin mukaan.

Hylkäys: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan. Tavallisesti tehdään 2
uusintakoetta, joiden molempien on oltava hyväksyttäviä. Mikäli molemmat tai
toinen kokeista antaa hylättävän arvon, hylätään valukappaleet tai voidaan suorittaa
uusi lämpökäsittely, jossa myös vastaavat aihiot ovat mukana, ja tehdä uudelleen 2
uusintakoetta. Näiden tuloksien pohjalta toimitaan kuten edellisessäkin tapauksessa.

Raportointi: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.
Raportoitava niin, että yhteys jokaiseen ko. erän (sulatuserän) valukappaleeseen
myös ilmenee.

Testauksen pätevyys: Testauslaboratorion laitteiden ja henkilökunnan pätevyyden on oltava
hyväksyttyjä OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEESSA mainitulla tavalla.
Yleensä vaaditaan jonkin luokitusseuran tai viranomaisen hyväksyntää, joita ovat
esimerkiksi seuraavat:

TUKES = Turvatekniikan Keskus (entinen TTK = TEKNILLINEN
TARKASTUSKESKUS)
LRS = LLOYDS REGISTER OF SHIPPING (Laivaluokitusseura, Englanti)
DNV = Det Norske Veritas (Laivaluokitusseura, Norja)
TÜV = Technischer Überwachungs-Verein (Paineastiaviranomainen, Saksa)
ABS = American Bureau of Shipping (Laivaluokitusseura, USA)
GL = Germanischer Lloyds (Laivaluokitusseura, Saksa)
RINA = Registro Italiano Navale (Laivaluokitusseura, Italia)
MARIME = Laivaluokitusseura, Venäjä
NK = Nippon Kaiji Kyokai (Laivaluokitusseura, Japani)
Mittatekniikan keskus
SFS-EN 45001 akkreditointi = Mittatekniikan keskuksen akkreditointi SFS-EN 45001
mukaan
SPX 810 - KOVUUSMITTAUS VALUKAPPALEESTA - MENETELMÄOHJE

Menetelmä: Kovuusmittausmenetelmä OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan
esimerkiksi jokin seuraavista:

- HB = Hardness Brinell. Suoritus SFS 3479 tai DIN 50351 tai vastaavan
standardin mukaan

- HV = Hardness Vickers

- HRc = Hardness Rockwell C.

Laajuus: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Raportointi: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan. Raportointi aina niin, että
jäljitysyhteys jokaiseen valukappaleeseen myös ilmenee. Kovuus ilmoitetaan kolmen (3)
mittauksen keskiarvona.

Hylkäysrajat: Ko. materiaalispesifikaation tai OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN
mukaan.

Hylkäys: Hylkäystapauksissa (= kun mittaustulokset eivät täytä vaatimuksia) toimitaan
OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Vaihe: Kaikkien lämpökäsittelyjen (milloin sellaisia kuuluu valmistusprosessiin) jälkeen.

Pätevyys: Mittauslaitteiden kalibrointi ja suorittajan pätevyysvaatimus OSAN
LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

SPX 601 - ALKUAINEANALYYSIN MENETELMÄOHJE

Laajuus: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Vaihe: Analyysinäytteet otetaan valusenkasta tai valusuihkusta.

Ohje: Valimon oman kirjallisen ohjeen mukaan.

Testauslaitoksen/tarkastajan pätevyys: Testauslaitoksen ja/tai tarkastajan
pätevyysvaatimus määritellään OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEESSA. Mikäli siinä
esiintyy maininta Kalibrointisertifioiduilla näytteillä, tarkoittaa se sitä, että näytteiden
analysointiin käytettävä tyhjiöemissiospektrometri on kalibroitava säännöllisesti
kansainvälisillä sertifioiduilla tarkistusnäytteillä.

Hylkäysrajat: Ko. materiaalispesifikaation mukaan.

Raportointi: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan. Analyysidokumenttien
arkistointi valimossa ainakin 5 vuotta. Raportointi ja arkistointi niin, että yhteys jokaiseen ko.
erän valukappaleeseen myös ilmenee.

Lisäkokeet

Tähän sivuston osaan päästään Kokeet-ikkunasta.

Valitaan testausarvoja, joita muuten ei valittaisi. Ensin valitaan tai syötetään arvot ja sitten
painetaan Lisää-painiketta, jolloin valitut arvot siirtyvät taulukkoon.

Valmistushitsaus         (sivun alkuun)

Saat eteesi ikkunan, jossa seuraavat valinnat:

Valmistushitsaus: Asetetaan valmistushitsauksen ehto.

Hitsausmenetelmä: Valitaan hitsausmenetelmä normistosta.

Hitsaajan pätevyys: Valitaan hitsaajanpätevyys normistosta.

Raportointi: Valitaan, tapa jolla raportoidaan hitsauksesta.

Ohje: Annetaan ohjetekstin viitenumero.

- Valmistushitsauksen menetelmäohje

Hyväksy painamalla Talleta tai jos haluat perua valinnan paina Poista.

Painamalla pääikkunan Talleta painiketta WellCast tarkistaa mahdolliset ristiriidat.

SPX 877 - VALMISTUSHITSAUKSEN MENETELMÄOHJE

Hitsausmenetelmä: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan esimerkiksi
jokin valvottu ja testein ja tarkastuksin varmistettu ja hyväksytty hitsausmenetelmä,
johon liittyy täsmällinen standardin mukainen hitsausohje (WPS = Welding Procedure
Specification). Hitsausmenetelmä voi olla hyväksytty esimerkiksi:

- ASTM A 488 tai
- ASME IX tai
- SEW 110:n

mukaan ja jokin ulkopuolinen, puolueeton organisaatio on valvoja. Se voi olla
esimerkiksi:

- LRS (= LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, Laivaluokitusseura, Englanti),
- DNV (= Det Norske Veritas, Laivaluokitusseura, Norja) tai
- TÜV (= Technischer Überwachungs-Verein, Paineastiaviranomainen, Saksa) tai
vastaava.

Raportointi: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Hitsaajan pätevyys: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan esimerkiksi jokin
seuraavista pätevöintijärjestelmistä:

- ASTM A 488 tai
- ASME IX tai
- DIN 8560

jolloin pätevyys on todettu valvotuilla ja testatuilla ja tarkastetuilla hitsauskokeilla.
Silloin valvovana ulkopuolisena puolueettomana organisaationa on toiminut esimerkiksi:

- LRS (= LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, Laivaluokitusseura, Englanti),
- DNV = (Det Norske Veritas, Laivaluokitusseura, Norja) tai
- TÜV (= Technischer Überwachungs-Verein, Paineastiaviranomainen, Saksa) tai
vastaava.

Mallivarusteet         (sivun alkuun)

Saat eteesi ikkunan, jossa seuraavat valinnat:

Laatuvaatimus: Valitaan laatunormien mukainen.

Tarkastustapa: Valitaan tarkastus.

Tarkastuslaajuus: Valitaan asetus, mitkä osat tutkitaan ja kuinka usein.

Raportointi: Valitaan raportointityyli.

Hylkäys: Valitaan toimintatapa, kuinka menetellään, jos tuotteessa esiintyy virheitä.

Ohje: Annetaan ohjetekstin viitenumero.

- Valumallit ja -tarvikkeet

Hyväksy painamalla OK tai jos haluat perua valinnan paina Peruuta. Vapauta-painikkeella
palautetaan oletusarvot kenttiin.

SPX 555 - VALUMALLIT JA -TARVIKKEET

Laatuluokka: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Yleishellitykset: + (plus) -hellityksinä, jollei piirustuksessa tai OSAN
LAADUNVARMISTUSOHJEESSA muuta määrätä.

Hellityskulmat: DIN 1511 mukaan (Tabelle 7. ja 8.), jollei piirustuksessa tai OSAN
LAADUNVARMISTUSOHJEESSA muuta määrätä.

Työvarat: OSAN LAADUNVARMISTUSOHJEEN mukaan.

Kutistumaprosentit: Kutistumaprosentit sekä muut standardin: SFS 3307 kohdassa 2
(DIN 1511 kohta: 1) mainitut yksityiskohdat valimon ohjeiden mukaan.

Huomioitava myös standardin: SFS 3307 kohdat 6, 7 ja 8. ( DIN 1511 kohdat: 8, 9 ja
10. )

Mittatarkastus: Valumallit ja tarvikkeet mittatarkastetaan OSAN
LAADUNVARMISTUSOHJEEN määräämällä tavalla ja laajuudessa ja saatuja
mittaustuloksia verrataan soveltuvaan Sallitut eromitat -taulukkoon (SFS 3307)
(Zulässige Massabweichungen, DIN 1511) ja raportoidaan käsketyllä tavalla.

Varastointi: Mallivarusteet varastoitava valimon kirjallisen ohjeen mukaan, mistä
lähetettävä kopio asiakkaalle.

Lisäominaisuudet

Ikkunaan tulee taulukko, jossa sarakkeina:

Ominaisuus
Laatuvaatimus
Rajaus
Tarkastustapa
Kappalemääräinen tarkastus
Osakohtainen tarkastus
Raportointi
Hylkäys
Tarkastajan pätevyys
Ohje

Kenttiin voi kirjoittaa.

Ryhmä rivi:

Lisää: Lisätään yksi rivi alimman rivin jälkeen.
Poista: Poistetaan aktiivinen rivi.

Hyväksy painamalla OK tai jos haluat perua valinnat paina Peruuta-painiketta.

Jäljitettävyys         (sivun alkuun)

Jäljitettävyysikkunassa on kaksi pääkohtaa: Jäljitettävyys ja Merkinnät.

Jäljitettävyyden tarkoitus on määrittää, miten usein valukappaleeseen tehdään merkintä

Merkintöjen tarkoitus on määrittää, mitä merkintöjä valukappaleeseen merkitään

Kummassakin pääkohdassa on vasemmalla lista mahdollisista arvoista ja oikealla luettelo valituista
arvoista. Valittujen arvojen luettelossa näkyvät oletusarvot luotaessa uutta asiakirjaa ja aiemmin
valitut arvot käsiteltäessä olemassa olevaa asiakirjaa.

Arvon lisääminen valittujen arvojen luetteloon tapahtuu valitsemalla mahdollisten arvojen listasta
haluttu arvo ja painamalla sittenTallenna - painiketta.


Valinnat hyväksytään painamalla Tallenna -painiketta tai hylätään painamalla Peruuta.

Asiakirjojen muuttaminen

WellCastissa kannattaa yleensä noudattaa tiettyä etenemisjärjestystä. Joskus kuitenkin tulee tarve
jälkikäteen muuttaa valintoja, jolloin sivuston ehdottamat valinnatkin muuttuvat.

WellCast ei yleensä muuta automaattisesti mitään käyttäjän aiemmin tekemiä valintoja. Jos käyttäjä
muuttaa pääikkunan arvoja paljon, saattavat aiemmat valinnat käydä ristiriitaisiksi. Esimerkiksi
aiemmin on valittu materiaaliksi rauta, jonka mukaan sivusto tekee ehdotusvalinnat - ja jälkikäteen
materiaali muutetaankin teräkseksi.

Jos käyttäjä haluaa varmistua valintojensa kunnollisuudesta muutosten jälkeenkin, kannattaa joko
täyttää uusi asiakirja kopioimalla vanhan tietoja siihen tai muutoksien jälkeen käydä painikkeitten
kautta alakohdissa tarkistamassa valinnat.

Asiakirjan etsintä

Haluttua asiakirjaa voidaan etsiä käyttämällä yleistä hakusanaa joka etsii asiakirjaa käyttäen
hakemisen ehtoina piirustusnumeroa, osan nimeä, mallin numeroa, asiakirjan numeroa.
.Esikatselu

Esikatselussa voidaan katsoa näytöllä miltä tuloste näyttää.

Esikatseluun päästään Tulosta kohdasta.

 

 

 

Sivun alkuun

 

 

 

WellCastissa eteneminen

Syöttökentät

Ominaisuudet

Painonapit

Navigointipainikkeet

Materiaalin valinta

Lisäominaisuudet

Mitat

Pintaeheys

Sisuseheys

Ulkonäkö

Kokeet

Valmistushitsaus

Mallivarusteet

Lisäominaisuudet

Jäljitettävyys

 

Hinnasto Tule asiakkaaksi WellCast Oy
Tietosuojaseloste Ohje Vähäntorpantie 2 A
Vastuurajoitus Info FI-02180 ESPOO
Sopimusehdot Lehdistö Suomi - Finland
 
(C) WellCast 2015 22.01.2019 15:10 Email