VASTUUVAPAUS

Tämä Internet-sivusto on WellCast Oy:n (jäljempänä pelkkä WellCast) ylläpitämä markkinapaikka, jossa palveluiden myyjänä on WellCast Oy, Espoo, Suomi (Y-tunnus 2730217-2). WellCast auttaa valuosan suunnittelijaa laatu- ja tarkastusvaatimusten määrityksessä ja materiaalin valinnassa sekä auttaa etsimään sopivan valimon valamaan valuosan.

WellCast Internet-palvelusta tai muista sovelluksista ja ohjelmista löytyvä informaatio sekä palvelut ja tarjoukset, eivät ole suunnattu yrityksille, joiden kotipaikkana on maa, jossa kyseisen materiaalin julkaiseminen tai levittäminen on kielletty tai muuten jollain tapaa rajoitettu. Mikäli mitä tahansa WellCastin palveluksista kuitenkin hyödynnetään jonkin sellaisen yrityksen taholta vastoin edellämainittua, voidaan tämä jättää huomioimatta.

Kaikkien yritysten, jotka vierailevat tällä kotisivulla tai käyttävät WellCastin sovelluksia, oletetaan lukeneen ja hyväksyneen käyttöä koskevat ehdot: Hinnasto, Tietosuojaseloste, Vastuuvapaus ja Sopimusehdot

Vastuuvapaus

WellCast ja sen sisällöntoimittajat eivät ole vastuussa, jos jokin WellCastin internetpalvelussa tai sovelluksissa esitettävä sisältö aiheuttaa välittömiä tai välillisiä vahinkoja tai menetyksiä käyttäjälle tai muulle internetpalvelun sisältöön tutustuneelle henkilölle tia yritykselle. WellCast ja sen sisällöntoimittajat eivät ole vastuussa käyttäjän tai kolmannen osapuolen suhteen välittömistä tai välillisistä vahingoista, saamatta jääneistä voitoista tai tuloista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sisältö olisi jotenkin virheellistä, näkyisi tai esitettäisiin väärin tai jäisi jopa kokonaan pois WellCastin tai jonkin sen toimittajan syyksi luettavasta virheestä tai aivan muista syistä. Tämä käsittää kaikki tapaukset, joissa tiedot voivat viivästyä, näkyä virheellisesti, sisältää virheellisiä arvoja tai jäädä kokonaan pois, ja tapaukset, joissa ongelmat voivat aiheuttaa häiriöitä ja jopa sen, että koko web-palvelu ja/tai sovellukset sulkeutuvat ja lakkaavat toimimasta, riippumatta siitä, aiheutuuko tämä teknisistä vai muista syistä.

WellCast ei ole missään vastuussa toimittajista tai niiden aineistoista, tuotteista tai palveluista, joita WellCastin internetpalvelussa tai sovelluksissa esitetään. WellCast ei ole millään tavalla vastuussa myöskään esityksestä tai tiedosta, joka on peräisin WellCastin toimittajilta, tai niiden tuotteessa olevista virheistä tai toimittajista aiheutuvasta viivästyksestä.

WellCast ja internetpalvelun ja sovelluksien sisällöntoimittajat eivät ole vastuussa siitä, miten käyttäjä käyttää web-palvelussa esitettäviä tietoja. Käyttäjän pääsy palveluun ja palvelun käyttäminen ovat kokonaan käyttäjän omalla vastuulla. WellCast ei ota mitään vastuuta tuloksesta, joka voi seurata siitä, että käyttäjä hyödyntää eri tavoilla omassa kaupankäynnissään web-palvelussa tai sovelluksissa esitettyjä tietoja. Jos käyttäjä päättää noudattaa web-palvelussa tai sovelluksissa ilmoitettuja suosituksia, hänen velvollisuus on varmistaa tietojen oikeellisuus ja kantaa täyden vastuun tietojen käytöstä. WellCast ei ole myöskään muutoin vastuussa siitä, miten WellCastin kautta tarjottavia tietoja käytetään tai tulkitaan.

Käyttäjät

Käyttäjillä on oikeus hyödyntää internetpalvelua ja sovelluksia ja niiden sisältöä WellCastin ilmoittamien sääntöjen mukaan. Käyttäjillä ei ole oikeutta julkaista tai levittää sisältöä, ellei muuta sovita WellCastin kanssa. Aineistoa ei saa hankkia tai käsitellä myöskään koneellisesti tai muulla tavalla, ohjelmalla tai muutoin kuin WellCast nimenomaan myöntää. WellCastin asiakkaina käyttäjät ovat voineet tehdä erityisiä sopimuksia tällaisen käytön säännöistä.

Käyttäjillä ei ole myöskään oikeutta käyttää sisältöä näytteilleasettamisen, niillä käytävän kaupan, niiden markkinoinnin tai kampanjoiden yhteydessä, jos WellCastiltä, sen sisällöntoimittajalta tai sisällön oikeudet omistavalta kolmannelta osapuolelta ei ole saatu kirjallista hyväksyntää. WellCastin internetpalvelussa tai sovelluksissa esitettävä sisältö kuuluu WellCastille tai sen sisällöntoimittajille, ja se on immateriaalioikeudellisesti suojattu.

Force Majeure

WellCast vapautuu vahingonkorvausvelvollisuudesta, jos käyttäjälle aiheutunut vahinko on seurausta tapahtumasta, jonka olosuhteisiin WellCast ei voi vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi räjähdys, tulipalo, tulva tai muu onnettomuus, sabotaasi, sotatapahtuma, lakko tai muu työselkkaus ja lakien tai säädösten muutokset tai muu viranomaisen toiminta. Lakkoa tai muuta työselkkausta koskevaa ehtoa sovelletaan myös silloin, jos WellCast itse ryhtyy tällaisiin työtaistelutoimiin tai joutuu niiden kohteeksi. Sen lisäksi, mitä tavallisesti ymmärretään tapahtumilla, joihin WellCast ei voi vaikuttaa, tällaisena pidetään myös tapahtumaa, jonka vuoksi web-palvelun ja/tai sovellusten tarjoaminen muodostuu WellCastille alkuperäisiä edellytyksiä kalliimmaksi ja työläämmäksi. WellCast ei ole velvollinen korvaamaan käyttäjälle vahinkoa muussakaan tapauksessa, jos WellCast on ollut normaalilla tavalla huolellinen.

Sisällöntoimittajat

WellCastin toimittajien velvollisuuksiin kuuluu voimassa olevan lainsäädännön soveltaminen palvelun käyttäjiin. Toimittajat laativat internetpalvelussa ja sovelluksissa julkaistavan aineiston ja WellCastin internetpalvelussa ja sovelluksissa tarjottavat tuotteet tai palvelut ja ylläpitävät niitä sekä vastaavat niistä.

Tutustu myös Hinnastoon, Tietosuojaselosteen, Vastuurajoitukseen ja Sopimusehtoihin

 

Hinnasto Tule asiakkaaksi WellCast Oy
Tietosuojaseloste Ohje Vähäntorpantie 2 A
Vastuurajoitus Info FI-02180 ESPOO
Sopimusehdot Lehdistö Suomi - Finland
 
(C) WellCast 2015 22.01.2019 15:10 Email